Kedves Látogató! 
Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. 
A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Adatkezelési tájékoztató - Kapcsolati űrlap

A Tiszta Lap Informatikai és Világítástechnikai Kft. (székhely: 2083 Solymár, Avar utca 15. ; cégjegyzékszám: 13-09-177280; e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; telefonszám: +36 20 454 1792; „Tiszta Lap Kft.”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön nevét és e-mail címét, amelyeket Ön a http://ledprojekt.hu  honlapon a kapcsolati űrlap kitöltése során adott meg.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

  A kapcsolati űrlap kitöltése során megadott e-mail cím kezelésére a Tiszta Lap Informatikai és Világítástechnikai Kft. (székhely: 2083 Solymár, Avar utca 15. ; cégjegyzékszám: 13-09-177280) jogosult.

  A Tiszta Lap Kft.-nél az Ön által megadott e-mail címhez a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a társaság ügyvezetője és az adatvédelmi feladatok ellátásáért felelős munkatárs. A Tiszta Lap Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

  A Tiszta Lap Kft. a kapcsolati űrlap kitöltése során megadott e-mail címet a felhasználó által konkrétan kért információk megküldése céljából kezeljük. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg azzal, hogy az e-mail címének megadását követően az „Elküldöm és elfogadom a vonatkozó adatkezelési tájékoztatót” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli.

  A kapcsolati űrlap kitöltése során megadott e-mail cím szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá nem köteles az e-mail címét megadni. A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott e-mail címeket hírlevélküldésre nem használjuk, külön is kezeljük.

 1. Személyes adatok címzettjei

  A kapcsolati űrlap kitöltése céljából megadott e-mail címét
 • a Tiszta Lap Kft. számítógépes rendszerét karban tartó szolgáltató:
 • a Tiszta Lap Kft. honlapjának karbantartási feladatait ellátó Új Arculat Vizuális Műhely Szolgáltató Kft. (székhely: 2030 Érd, Iglice u. 10. fszt. 1; cégjegyzékszám: 13-09-112526; adószám: 13930938-2-13);
 • a Tiszta Lap Kft. honlapjának tárhelyszolgáltatási feladatait ellátó Fiberhost-Plus Kft. (székhely: 4028 Debrecen, Zöld utca 26. 4. em. 19. ; cégjegyzékszám: 09-09-021549 ; adószám: 23466171-2-09); és
 • a Tiszta Lap Kft. online kapcsolati űrlapot üzemeltető társaság maga a vállalkozás.
  képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

  A kapcsolati űrlapon megadott e-mail címét a Tiszta Lap Kft. további személy részére nem továbbítja.

 1. Az adatkezelés időtartama

  A Tiszta Lap Kft. az Ön által kapcsolatfelvételi űrlapon megadott e-mail címeket és személyes adatokat a folyamat lezárásának időpontjáig kezeli, az ügy lezárásával az e-mail címeket és személyes adatokat törli.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása
  • A Tiszta Lap Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Tiszta Lap Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.
  • A Tiszta Lap Kft. Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a kapcsolati űrlap kitöltése során megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a hírlevélről leiratkozhat és a személyes adatait a Tiszta Lap Kft. a hírlevélküldéssel kapcsolatos adatbázisából törli.


 2. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
  • Hozzáféréshez való jog

   Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Tiszta Lap Kft.-től arra vonatkozóan, hogy a Tiszta Lap Kft. kezeli-e a személyes adatait.

   Ha a Tiszta Lap Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

   A Tiszta Lap Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

 • Helyesbítéshez való jog
  Ön jogosult a Tiszta Lap Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.


 • Törléshez való jog

  A Tiszta Lap Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben a Tiszta Lap Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Tiszta Lap Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) a Tiszta Lap Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

  A Tiszta Lap Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Tiszta Lap Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Tiszta Lap Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

  Ha a Tiszta Lap Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.


 • Adatkezelés korlátozásához való jog

  Ön kérheti a Tiszta Lap Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Tiszta Lap Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

  Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Tiszta Lap Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

  A Tiszta Lap Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések
  • Ha úgy gondolja, hogy a Tiszta Lap Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   Levelezési cím:                         1530 Budapest, Pf.: 5.
   Cím:                                             1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
   Telefon:                                       +36 (1) 391-1400
   Fax:                                              +36 (1) 391-1410
   E-mail cím:                                Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

 • Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.